Thursday, March 31, 2011

Duhai Sahabat


Duhaisahabat... Cintaitu di dalamhati... kitamempunyaisebuahrumah... Rumahitusentiasadikunjungitetamu... Ada yang baikdanada yang buruk. Terkadangrumahitucantikapabilakitakemaskan,
kitahiaskandenganperabot KETAKWAAN, diwarnaiindahdenganwarna-warnaKEIMANAN bahkanmenjadiperhatianjikadilengkapidengankelengkapan ILMU pengetahuan.
Tetamu yang baikhadirmenambahperabotrumah mu, wahaikawanku... DiamengindahkanlagiwarnapadadindinghatimubahkansentiasamengajakmemenuhirumahmudengankelengkapanILMU...
Dan ketahuilahduhaisahabatku... Tetamuburukmuhanyainginmencuriperabotmu, merosakdindinghatimudanmelenyapkankelengkapanmu sehinggarumahmurobohdankausendiriditelanbumikemaksiatan... Suatuhari, bayulembutmenyapatelingamu, mengkhabarkantentangtetamu yang bernamaCINTAinginbertandangkerumahmu... Dan berhajattinggal di dalamkamarhati mu...
Kaugembiramendengarkannya... Makatatkala sang CINTAsampai di hadapanpinturumahmu... Apa yang akankaulakukan ??? menerimanyasedangkanrumah mu bersepahtakterurus ??? DenganperabotTAKWA yang reputdansudahlapuktakdiganti, danwarna-warna IMAN yang lunturtakdiperbaharui...
Dan hiasankelengkapanILMU yang masihbelummencukupi ??? Sekalipunhatimuberat...
Pintalah sang CINTAitupulang... Beritahulahkepadanya... : Maafkanaku... Akumasihbelumbersediauntukmenerimakausebagaitetamuku...
Kerana... AkuinginmenggantikanperabotTAKWAkukeranaiasudahreputtakbermaya...
Agar TAKWAkumengingatkanaku agar akumencintaimutanpamelupaiPENCIPTAku, yang MahaPengasih...
Dan kausendiriselesaberistirehat di dalamhatiku... keranaakuinginmemperbaharuiwarnaIMAN padadindingrumah (HATI)ku... Agar hilanglahgelisahmu, reduplahhatimudantenanglahjiwamusaatkaumemandang warna-warnaIMAN yang indahberseri... Terangdanmenerangi... KeranaakuinginmenambahsegalakelengkapandanhiasanILMUdalamrumahku... Agar kauselesa baring atashamparanpermaidaniHARTAku dankauselesadengantuturbicaraHIKMAHku...
KautahuwahaiCINTA??? Keranasetelahakumenerima mu sebagaitetamuku...AKU TAK AKAN BIARKAN KAU KELUAR DARI RUMAHKU BUAT SELAMANYA.......

Duhaisahabat.. ... Sungguhcintaituindah, Namuniaadalahsatuanugerahapabilakitasudahmampudanbersedia... Tetapibagipelajarmacamkita ???Cintaitubiasanyahanyalahmusibah...
CintailahALLAH... Yang sentiasamencintaimu, memeliharamudanmengasihimu... Saatmerekabertanya... MengapakaumencintaiALLAH ?
Katakanlahwahaitemanku... KeranaALLAHlah yang menciptakanaku, memeliharakudalamrahimbondaku, keranaakuMendengarnamanyasaatbapakuberseru di telingaku... KeranaDia yang menumbuhkandagingku... Dan mengukuhkantulangku... Dan sentiasamemaafkansegalasalah - silapku... Tuturbicaramulutku...
BagaimanalahakumampuuntukmencintaisesuatuatausesiapamelebihiALLAH... AkutakmenemuialasanuntukmengingkariNya... Hidupdanmatiku.......

SegalanyauntukNya........